flaga PL wBox
monitor pogodowy
wBox
weather monitor
flaga EN

PL  Andreovia.pl Mid-Life  UK San Sebastián  ES Europa Cafe  TH Komoka Weather  CA


Andreovia.pl

Aplikacja wBox służy do wyświetlania w sposób ciągły bieżących warunków meteorologicznych, na podstawie danych z własnej stacji pogodowej oraz prognozy, udostępnianej przez serwis meteorologiczny YR.NO. Według założeń, strona jest uruchamiana na tablecie lub telefonie, w trybie pełnoekranowym przeglądarki, dane są odświeżane co 20 sekund, niektóre elementy są animowane.

Program jest przeznaczony dla osób zaznajomionych z meteorologią, dlatego zrezygnowałem z etykiet opisujących wyświetlane informacje. Wdrożenie i dostosowanie aplikacji do swoich potrzeb wymaga pewnej wiedzy i doświadczenia. Takie rozwiązanie jest trudniejsze, ale daje duże możliwości samodzielnego dostosowania i rozbudowy aplikacji.

Na tabletach z systemem Android używam przeglądarki Dolphin Express. Stację pogodową obsługuje program Cumulus MX, który zbiera dane i regularne przesyła je na FTP.

Zobacz szczegółowy opis informacji, jakie mogą być wyświetlane w układzie poziomym, oraz w układzie pionowym.

Opis dotyczy trzeciej wersji aplikacji wBox, w której jest bardzo wiele zmian a największe dotyczą źródła prognozy (pliki JSON), kalkulacji i wyświetlania. Jeżeli posługiwałeś się wersją pierwszą lub drugą, to przed instalacją wersji trzeciej najlepiej… zapomnij o tym, co wiesz :) Niektóre elementy, jak np. alert FEN'48, będą widoczne tylko wówczas, kiedy odpowiednie wartości spełniają warunki ustalone w konfiguracji.


FOLDERY  I  PODSTAWOWE  PLIKI
font  –  folder fontów używanych w aplikacji
ico folder ikon prognozy pogody
img folder ikon aplikacji wBox
lib folder bibliotek: pliki JavaScript (*.js), stylu *.css itd.
lib/wBox.js podstawowy skrypt wBox, dla ewentualnych modyfikacji
lib/wBox.min.js podstawowy skrypt wBox w wersji skompresowanej, standardowo 'przypięty' do stron
lib/wBoxIni.js podstawowy plik konfiguracyjny
lib/wBox.css arkusz stylów wBox
lib/realmoreT.txt wzorzec z tagami (zmiennymi) dla pliku realmore.txt (patrz niżej)
wBoxV2f.html strona wBox wyświetlająca informacje meteorologiczne w układzie pionowym z prognozą dwudniową
wBoxH3f.html strona wBox wyświetlająca informacje meteorologiczne w układzie poziomym z prognozą trzydniową
wVARf.html strona testowa, pokazująca nazwy i bieżące wartości zmiennych użytych w aplikacji

Pliki danych używane w aplikacji, generowane z innych źródeł:

realtime.txt generowany przez Cumulus MX: zestaw danych podstawowych
realmore.txt generowany przez Cumulus MX: zestaw danych dodatkowych

Foldery aplikacji wBox mogą być współdzielone dla innych aplikacji i/lub danych, np. z programu Cumulus, używanych do prezentacji warunków pogodowych na stronie internetowej właściciela stacji.


URUCHOMIENIE  APLIKACJI
 1. Pobierz pakiet startowy plików.
 2. Umieść pliki na FTP w folderze docelowym - u mnie jest to folder weather.
 3. Skopiuj plik lib/realmoreT.txt do folderu web w programie Cumulus MX.
 4. W konfiguracji programu Cumulus MX  Settings/Extra web files  dopisz wiersz umożliwiający przetwarzanie i wysyłanie na FTP pliku, na przykład:
  Andreovia.pl
 5. W pliku lib/wBoxIni.js
  – wpisz współrzędne (Latitude, Longitude) dla swojej lokalizacji (możesz to sprawdzić np. w GoogleMaps),
  – wpisz skrócone nazwy dni tygodnia.
 6. W konfiguracji programu Cumulus MX  Settings/Internet settings ustaw konfigurację dla obrazu fazy księżyca:
  Andreovia.pl
 7. Sprawdź, czy w folderach FTP pojawiły się już dane z Twojej stacji (pliki: realtime.txt i realmore.txt, _iMoon.png).

Jeśli zrobiłeś wszystko poprawnie strony wBoxV2f.htmlwBoxH3f.html już powinny działać.


KONFIGURACJA

Informacje opisowe, np. nazwa własna stacji pogodowej, wpisane są w kodzie html i tam trzeba je zmienić.
Dostępne opcje konfiguracji właściwe dla danego układu graficznego strony umieszczone są na dole plików wBoxH3f.html, wBoxV2f.html (w końcowych wierszach):

parametr wartości
dopuszczalne
znaczenie
reComp 0 lub 1 kompas wiatrowy normalny lub odwrócony (południe na górze)
fiHumg (różne) średnica okręgu dla wykresu wilgotności [!!!]
fiRose (różne) średnica wykresu róży wiatrów [!!!]
fdPrec (różne) mnożnik (krotność) dla wykresu opadów [!!!]
viPext 0 lub 1 widoczność: ciśnienie minimalne i maksymalne
viHome 0 lub 1 widoczność: temperatura i wilgotność w domu (tylko układ pionowy)
vidBg1 0 lub 1 debug: szybkie zmiany ciśnienie
vidBg2 0 lub 1 debug: tendencje zmian: temperatura, ciśnienie; smile
vidBg3 0 lub 1 debug: prognoza teraz: temperatura, ciśnienie
vidBg4 0 lub 1 debug: kalkulacje do alertu FEN

Pozostałe opcje konfiguracji w pliku wBoxIni.js (wspólne dla stron):

parametr wartości
ustawione
znaczenie
FENtmp 2.5 alert FEN'48: mnożnik (krotność) wzrostu temperatury
FENprs 10 alert FEN'48: spadek ciśnienia hPa
FENspd 23 alert FEN'48: prędkość wiatru co najmniej 25m/s
FENdrA 135 alert FEN'48: kierunek wiatru od 135°
FENdrB 315 alert FEN'48: kierunek wiatru do 315°
bigPrs 14 zmiana hPa dla alertu 'wielka zmiana ciśnienia' (na pojutrze)

Nie zmieniaj wartości bez świadomej i wyraźnej potrzeby!


TIPS  &  TRICKS
 1. Po uruchomieniu prześlij mi proszę link do wBox'a na twojej stronie - chciałbym pokazać innym jakie to proste :)
 2. W plikach wBoxH3f.htmlwBoxV2f.htmlwBox.js jest wiele komentarzy (po polsku) opisujących działanie.
 3. Alert FEN'48 jest kalkulowany na podstawie prognozy, dotyczy możliwości wystąpienia pojutrze silnych wiatrów i dużego wzrostu temperatury.
 4. Słupek prognozy opadów jest podzielony na sekcje co 2mm opadu (na przykład 5 'kafelków' oznacza prognozę 10mm opadów).
 5. Czas hh:mm:ss przekreślony czerwonymi symbolami X (tylko układ pionowy) oznacza, że dane są nieaktualne: serwer lub stacja pogodowa wyłączone, brak internetu itd.
 6. Prognozowana prędkość wiatru jest pokazana przy pomocy standardowych symboli prędkości wiatru na mapie synoptycznej.
 7. Odwrócenie kompasu wiatrowego jest bardzo przydatne, kiedy tablet zlokalizowany jest na południowej ścianie pokoju.
 8. W interwałach prognozy doba (24h) podzielona jest następująco:
  Andreovia.pl   od godz. 6:00 rano, do godz. 12:00 w południe 
  Andreovia.pl   od godz. 12:00 w południe, do godz. 18:00 po południu
  Andreovia.pl   od godz. 18:00 po południu, do godz. 24:00 w nocy
  Andreovia.pl   od godz. 24:00 w nocy, do godz. 6:00 rano
 9. Kolory elementów aplikacji dopasowałem tak, aby wyświetlanie przez 24h na dobę nie męczyło wzroku… i tabletu :)
 10. W miarę możliwości proszę, nie zmieniaj czcionki domyślnej Signika - bardzo ją lubię :)
 11. Wykres prognozowanych zmian ciśnienia odnosi się do szarej linii bazowej ciśnienia średniego: powyżej jest ciśnienie wysokie, poniżej niskie.
 12. Ikonka rękaw lotniczy (do pomiaru prędkości wiatru) jest animowana, wychyla się zależnie od prędkości wiatru.
 13. Bla, bla, bla - trzynastka jest pechowa :(
 14. Alert UV jest widoczny, jeżeli wartości są > 6 (uznane za niebezpieczne).
 15. Jeśli używasz własnych ikon prognozy pogody, to plik przemianowania nazw znajdziesz TU.
 16. Ciesz się życiem :)
Andreovia.pl

The wBox application is used to display current weather conditions on a continuous basis, based on data from its own weather station and forecast provided by the YR.NO weather service. According to the assumptions, the website is launched on a tablet or phone, in full-screen browser mode, the data is refreshed every 20 seconds, some elements are animated.

The program is intended for people familiar with meteorology, which is why I gave up labels describing the displayed information. Implementing and adapting the application to your needs requires some knowledge and experience. This solution is more difficult, but it gives great opportunities for self-adaptation and development of the application.

I use the Dolphin Express browser on Android tablets. The weather station is operated by Cumulus MX, which collects data and regularly sends it to FTP.

See a detailed description of the information that can be displayed  horizontally, and  vertically.

The description applies to the third version of the wBox application, in which there are a lot of changes and the biggest ones concern the calculation and display of the forecast. If you used the first or second version, it is best before you install the third version... forget about what you know :) Some items, such as the FEN'48 alert, will only be visible if the appropriate values meet the conditions set in the configuration.


FOLDERS AND BASIC FILES
font  –  fonts folder used in the application
ico weather forecast icon folder
img wBox application icon folder
lib library folder: JavaScript files (*.js), style *.css itd.
lib/wBox.js basic wBox script
lib/wBox.min.js   compressed basic wBox script
lib/wBox.css style sheet wBox
lib/realmoreT.txt pattern with tags (variables) for the realmore.txt file (see below)
wBoxV2f.html wBox page displaying meteorological information in a vertical layout, forecast for two days
wBoxH3f.html wBox page displaying meteorological information in a horizontal layout, forecast for three days
wVARf.html test page showing the names and current values of the variables used in the application

Data files used in the application, generated from other sources:

realtime.txt Cumulus MX generated: master data set
realmore.txt Cumulus MX generated: additional data set

The wBox application folders can be shared for other applications and/or data, e.g. from Cumulus, used to present weather conditions on the station owner's website.


STARTING APPLICATION
 1. Download file startup package.
 2. Put the files on FTP in the destination folder - my folder is called weather.
 3. Copy the lib/realmoreT.txt file to the web folder in Cumulus MX.
 4. In the program configuration Cumulus MX  Settings/Extra web files  append a line to enable processing and sending the file to FTP, for example:
  Andreovia.pl
 5. In the lib/wBoxIni.js file
  – enter the coordinates (Latitude, Longitude) for your location (you can check it e.g. in GoogleMaps),
  – enter the abbreviation of the days of the week.
 6. In the Cumulus MX Settings / Internet settings configuration, set the configuration for the moon phase image:
  Andreovia.pl
 7. Check if the FTP folder contains data from your station (files: realtime.txt and realmore.txt, _iMoon.png)

If you did everything correctly, wBoxV2f.html and wBoxH3f.html should be working.


CONFIGURATION

Descriptive information, e.g. the weather station's own name, is entered in the html code and you must change it there.
The available configuration options specific to the page layout are listed at the bottom of the wBoxH3f.html, wBoxV2f.html files (in the final lines):

parameter

acceptable
values

description
reComp 0 or 1 wind compass: normal or inverted (South on top)
fiHumg (different) circle diameter for humidity chart [!!!]
fiRose (different) diameter of the windrose chart [!!!]
fdPrec (different) multiplier for the precipitation chart [!!!]
viPext 0 or 1 visibility: minimum and maximum pressure
viHome 0 or 1 visibility: temperature and humidity in the house (only vertical layout)
vidBg1 0 or 1 debug: rapid pressure changes
vidBg2 0 or 1 debug: tendencies of changes: temperature, pressure; smile
vidBg3 0 or 1 debug: forecast now: temperature, pressure
vidBg4 0 or 1 debug: calculations for the alert FEN'48

Other configuration options in the wBoxIni.js file (common for pages):

parameter

proposed
values

description
FENtmp 2.5 alert FEN'48: multiplier of temperature increase
FENprs 10 alert FEN'48: pressure drop hPa
FENspd 25 alert FEN'48: wind speed at least 25m/s
FENdrA 135 alert FEN'48: wind direction from 135°
FENdrB 315 alert FEN'48: wind direction to 315°
bigPrs 14 hPa change for the 'big pressure change' alert (the day after tomorrow)

Do not change value without a conscious and clear need!


TIPS  &  TRICKS
 1. After starting please send me a link to wBox on your website - I would like to show others how easy it is :)
 2. In the wBoxH3f.html, wBoxV2f.html, wBox.js files there are many comments (in Polish) describing the operation.
 3. FEN'48 alert is calculated on the basis of forecasts regarding the possibility of strong winds the day after tomorrow and high temperature rise.
 4. The precipitation forecast bar is divided into sections every 2mm (for example, 5 'tiles' means a 10mm precipitation forecast).
 5. Time hh:mm:ss crossed out with red X (vertical layout only) means that the data is out of date: server or weather station turned off, no internet connection etc.
 6. The forecast wind speed is shown using standard wind speed symbols on the synoptic map (I didn't find the English website).
 7. Reversing the wind compass is very useful when the tablet is located on the south wall of the room.
 8. In the forecast intervals, the day (24h) is divided as follows:
  Andreovia.pl   from 6:00 am to 12:00 noon
  Andreovia.pl   from 12:00 noon, until 18:00 in the afternoon
  Andreovia.pl   from 18:00 in the afternoon until 24:00 at night
  Andreovia.pl   from 24:00 at night, up to 6:00 in the morning
 9. I have adjusted the colors of the application elements so that displaying 24 hours does not strain your eyes... and the tablet :)
 10. If possible, please do not change the default Signika font - I like it very much :)
 11. The pressure prognosis graph refers to the gray baseline of medium pressure: pressure above is high, below pressure is low.
 12. The windsock icon (for measuring the wind speed) is animated and it tilts according to the wind speed.
 13. Blah, blah, blah - thirteen is unlucky :(
 14. UV alert is visible if the values are > 6 (considered  unsafe).
 15. If you are using your own weather forecast icons, you can find the rename file HERE.
 16. Enjoy your life :)
Windy Awekas PWS WU WeatherCloud CWOP